Regulamin

REGULAMIN NR 2017/01/16/01

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Definicje
3. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu
4. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
5. Zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
6. Zawarcie umowy sprzedaży i dostawa towaru
7. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną i dostawa towaru
8. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą telefonu i dostawa towaru
9. Zasady korzystania ze sklepu
10. Odpowiedzialność
11. Ochrona danych osobowych
12. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
13. Reklamacje i zwroty towarów
14. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
15. Reklamacje Towarów z tytułu gwarancji producenta
16. Reklamacje Towarów z tytułu rękojmi
17. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
18. Przepisy końcowe i przejściowe

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży
Załącznik nr 2 – wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi


Art.1 – WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną a także prawa, obowiązki i zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego Tradismak działającego pod adresem www.tradismak.pl.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług sklepu należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania się w sklepie Tradismak jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. Sklep internetowy Tradismak jest prowadzony przez Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłaconym w pełnej wysokości.

4. Sklep Tradismak zajmuje się sprzedażą przypraw, dodatków funkcjonalnych, akcesoriów, maszyn i urządzeń do produkcji wędlin w ilościach detalicznych.


Art. 2 – DEFINICJE

Sekwens – Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., ul.Mariańska 11, 47-400 Racibórz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłaconym w pełnej wysokości.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sekwens pod adresem www.tradismak.pl.

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania ze Sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z firmą Sekwens za pośrednictwem Sklepu. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a firmą Sekwens w momencie akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę Sekwens na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, rzeczy ruchomych oferowanych w Sklepie zawierana między firmą Sekwens a Klientem.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Infolinia – telefoniczny dział obsługi Klienta Sklepu działający w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 32 415 21 36 lub 32 415 29 56. Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z cennikiem operatora lokalnego Klienta.

Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://www.tradismak.pl/pl/reg mającego na celu przydzielenie Konta Użytkownikowi. Prawidłowa rejestracja wymaga podania
następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło oraz adres korespondencyjny.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień uzyskanych przez Użytkownika po wykonaniu prawidłowej Rejestracji w Sklepie.

Dane – wszelkie treści (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia i filmy), które Użytkownik umieszcza w Sklepie.

Dane Osobowe – dane Użytkowników zgromadzone w wyniku zatwierdzania formularzy Sklepu wymagających podania danych osobowych w rozumieniu art.6 pkt 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Opinia – wyrażone pisemnie zdanie Użytkownika na temat Towaru wprowadzone do Sklepu przy użyciu formularza zgłaszania opinii.

Art. 3 - WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

a) sprzętu komputerowego pozwalającego na połączenie się z siecią Internet,
b) dostępu do sieci Internet,
c) przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym i obsługującą pliki cookies; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12, lub ich nowsze wersje.
d) adresu własnej skrzynki poczty e-mail.


Art. 4 - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa „Koszyk” umożliwia Użytkownikom tworzenie listy Towarów do zamówienia.

2. Usługa „Sprzedaż” umożliwia Użytkownikom składanie zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży.

3. Usługa „Informacje” umożliwia Użytkownikom przeglądanie, wyszukiwanie i ocenianie informacji o Towarach.

4. Usługa „Newsletter” umożliwia Użytkownikom regularne otrzymywanie wiadomości email zawierających informacje handlowe o Towarach.

5. Usługa „Przechowalnia” umożliwia Użytkownikom sporządzenie listy wybranych Towarów.

6. Usługa „Opinie” umożliwia Użytkownikom wystawianie opinii na temat Towarów.

7. Usługa „Poleć znajomemu” umożliwia Użytkownikom wysłanie listu e-mail, w którym zachęcają swoich znajomych do zapoznania się z informacją na temat Towarów.


Art. 5 - ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Zawarcie Umowy w zakresie świadczenia Usługi „Informacje” następuje w momencie wykonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności w Sklepie a w szczególności wyświetlenia jednej ze stron Sklepu w przeglądarce internetowej.

2. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Koszyk”, następuje w momencie dodania przez Użytkownika pierwszej pozycji do listy Towarów do zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Do koszyka”.

3. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Sprzedaż” następuje w momencie złożenia zamówienia na Towary.

4. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Newsletter” następuje w momencie kliknięcia na link aktywujący prenumeratę newslettera przesłany w liście e-mail na adres prenumeratora.

5. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Przechowalnia” i „Opinie”następuje w momencie prawidłowej Rejestracji Użytkownika.

6. Zawarcie umowy w zakresie świadczenia Usługi „Poleć znajomemu” następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Wyślij” pod formularzem zatytułowanym „Poleć produkt znajomemu”.

7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana na podstawie odrębnych warunków Regulaminu lub na podstawie warunków odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą Sekwens.


Art. 6 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I DOSTAWA TOWARU

1. Do zawarcia umowy sprzedaży może dojść za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. W trakcie procesu realizacji zamówienia Klient może być powiadamiany o zmianie statusu zamówienia poprzez listy e-mail wysyłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub uzyskać taką informację telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.

3. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówionego Towaru Sklep ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia. W takiej sytuacji Klient zostanie o tym powiadomiony bez zbędnej zwłoki.

4. Zamówienie może być przez Klienta odwołane nie później niż dzień przed datą wysyłki zamówionego Towaru pod warunkiem, że nie zawiera Towaru sprowadzanego na zamówienie (oznaczonego jako „dostępny na zamówienie”). Zamówienia obejmujące Towary sprowadzane na zamówienie mogą być odwołane w dniu złożenia zamówienia.

5. Zamówiony Towar wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura) zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

6. Zamówione Towary są zwykle wysyłane do 5 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym. Na stronach opisowych Towarów, w pobliżu pola „Dostępność” znajduje się także pole „Wysyłka” informujące o przewidywanym czasie wysłania Towaru. Podany czas obejmuje następujące czynności: kompletowanie Towarów, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie przesyłki. Podany czas nie obejmuje oczekiwania na przelew (jeśli taka była forma płatności).

7. Sekwens dostarcza Towary wyłącznie na terenie Polski.


Art. 7 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I DOSTAWA TOWARU

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędne jest wysłanie zamówienia za pomocą Usługi „Koszyk”. Mając listę wybranych Towarów, Użytkownik po wybraniu sposobu dostawy, formy płatności i podaniu danych teleadresowych potwierdza chęć zawarcie Umowy Sprzedaży naciskając przycisk „Złóż zamówienie”. Użytkownik składający zamówienie musi dodatkowo potwierdzić zamówienie poprzez link przesłany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

2. Z chwilą otrzymania zamówienia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z fakturą pro-forma, co jednocześnie jest potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem.

3. Towar może być dostarczony Klientowi poprzez „Pocztę Polską”, firmę kurierską „DPD” lub odebrany osobiście w siedzibie firmy Sekwens. Przesyłki „Poczty Polskiej” są dostarczane nawet do 7 dni roboczych (także w przypadku przesyłek priorytetowych).

4. Klient może zapłacić za zamówiony Towar w następujący sposób: płatnością za pobraniem, przedpłatą w formie przelewu na konto bankowe oraz płatność gotówkową. Płatność za pobraniem oznacza, że Klient płaci za Towar w momencie odbierania paczki od firmy kurierskiej. Przedpłata w formie przelewu oznacza, że Klient płaci przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury pro-forma w terminie 8 dni od daty wystawienia faktury. Płatność gotówkowa oznacza, że Klient płaci za Towar przy odbiorze osobistym w siedzibie Sekwens.


Art. 8 - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ TELEFONU I DOSTAWA TOWARU

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą telefonu niezbędne jest nawiązanie przez Klienta połączenia telefonicznego z Infolinią.

2. Klient przekazuje Infolinii listę zamawianych przez niego Towarów.

3. Klient przekazuje Infolinii dane teleadresowe, niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sekwens w celu realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

4. Klient przekazuje Infolinii wybrany sposób dostawy. Towar może być dostarczony Klientowi poprzez firmę kurierską „DPD” lub odebrany osobiście w siedzibie firmy Sekwens. Z uwagi na konieczność potwierdzenia złożenia zamówienia na trwałym nośniku Klient w momencie dostawy jest zobowiązany do podpisania dokumentów zwrotnych potwierdzających zamówienie wraz z niezbędnymi oświadczeniami, co jest skutecznym potwierdzeniem zawartej Umowy Sprzedaży.

5. Klient przekazuje Infolinii wybraną przez siebie formę płatności i zostaje poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia. Klient może zapłacić za zamówiony Towar w następujący sposób: płatnością za pobraniem, przedpłatą w formie przelewu na konto bankowe oraz płatność gotówkową. Płatność za pobraniem oznacza, że Klient płaci za Towar w momencie odbierania paczki od firmy kurierskiej. Przedpłata w formie przelewu oznacza, że Klient płaci przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury proforma w terminie 8 dni od daty wystawienia faktury. Płatność gotówkowa oznacza, że Klient płaci za Towar przy odbiorze osobistym w siedzibie Sekwens.


Art 9 - ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga utworzenia Konta.

4. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne.

5. Do utworzenia Konta niezbędna jest prawidłowa Rejestracja.

6. W wyniku prawidłowej procedury Rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto a pocztą elektroniczną wysyłany jest link aktywujący.

7. Użytkownikowi nie wolno ujawniać hasła dostępowego do Konta innym osobom oraz umożliwiać dostęp do Konta osobom nieupoważnionym. Użytkownik powinien także zapewnić bezpieczeństwo urządzenia dostępowego używanego do korzystania ze Sklepu. W szczególności jeśli Użytkownik zalogował się do Konta z urządzenia dostępowego, do którego może mieć dostęp wiele osób to po zakończeniu korzystania ze Sklepu powinien wylogować się.

8. Akceptacja Regulaminu jest równoważna ze złożeniem następujących oświadczeń:

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez firmę Sekwens, wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie zmienionych w trakcie użytkowania Sklepu, w celu świadczenia Usług, jak również w celach statystycznych oraz celem wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.,

b) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych (np. zmiany w Regulaminie, przerwy techniczne, utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu) na adres e-mail podany przy rejestracji a następnie ewentualnie zmieniony w ustawieniach Konta,

c) oświadczam, że wprowadzone przeze mnie Opinie nie naruszają praw innych osób i posiadam do nich pełne prawa autorskie,

d) udzielam firmie Sekwens niewyłącznej licencji na wykorzystywanie wprowadzonych przeze mnie Opinii w zakresie: utrwalania w pamięci komputera, zwielokrotniania, zmiany, usuwania, wyświetlania i rozpowszechniania za pomocą różnych technik (w tym techniką poligraficzną, drukarską i cyfrową) w przestrzeni publicznej (w szczególności w Internecie).

9. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.

10. Zawartość Sklepu jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to nazwy, wyglądu graficznego, logotypu oraz Danych i Opinii.

11. Sekwens zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii:

a) zawierających spam, reklamy i ogłoszenia,

b) zawierających więcej niż jeden link do strony internetowej,

c) zawierających obraźliwe uwagi skierowane do innych Użytkowników,

e) merytorycznie bez związku z komentowaną treścią,

f) zawierających mniej niż 3 słowa,

h) kierujących do stron spamujących wyszukiwarki internetowe,

i) dublujących się w obrębie Sklepu,

j) powielających treści z innych stron internetowych,

k) niezgodnych z tematyką Sklepu,

l) zawierających dużą ilość formatowań (np. wytłuszczenia, podkreślenia) w tekście.

12. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać Opinii, które:

a) zawierają wulgaryzmy,

b) propagują alkohol,

c) propagują środki odurzające, narkotyki,

d) obrażają osoby publiczne,

e) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,

f) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,

g) łamią lub przyczyniają się do łamania praw autorskich,

h) zawierają hasła, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieautoryzowany dostęp do informacji przechowywanych w sieci teleinformatycznej lub systemie komputerowym.

13. Użytkownik umieszcza Opinie w Sklepie na własną odpowiedzialność.

14. Każdy Użytkownik, który zauważy Opinię niezgodną z prawem lub Regulaminem może i powinien zgłosić nadużycie firmie Sekwens przy użyciu poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres sklep@tradismak.pl

15. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Sklepu lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów)
komunikowania się ze Sklepem, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do Kont innym Użytkownikom.

16. Sklep udziela informacji telefonicznej o Towarach poprzez Infolinię.


Art. 10 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za Opinie i Dane wprowadzone przez Użytkowników. Opinie nie są poglądami i opiniami firmy Sekwens.

2. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

3. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

4. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Danych oraz treści Sklepu w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.

5. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny tradismak.pl, do których prowadzą linki zamieszczone w Sklepie.

7. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.

8. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania ze Sklepu w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych.

9. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowanymi Opiniami i Danymi. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik będący autorem Opinii lub Danych.


Art. 11 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Mariańska 11.

2. Sekwens zbiera i przetwarza Dane Osobowe niezbędne do realizacji celu Umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarcia Umowy Sprzedaży między firmą Sekwens a Klientem a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów i rozliczeń finansowych z Użytkownikiem.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich Danych Osobowych w każdym czasie.

4. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5. Warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy na świadczenie Usług: „Poleć znajomemu” i „Newsletter” jest podanie przez Użytkownika własnego adresu e-mail.

6. Warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy na świadczenie Usługi „Sprzedaż” jest podanie przez Użytkownika własnego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego.

7. Użytkownik posiadający Konto ma obowiązek modyfikowania Danych Osobowych niezwłocznie po każdej zmianie Danych Osobowych.

8. Sekwens nie udostępnia Danych Osobowych innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Art. 12 – REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamację Usług można zgłaszać w formie elektronicznej na adres sklep@tradismak.pl lub w formie listu poleconego na adres firmy Sekwens podanego w art. 2 Regulaminu.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko oraz:

a) nazwę Użytkownika jeśli reklamowana Usługa wymaga posiadania Konta,

b) adresu e-mail Użytkownika jeśli reklamowana Usługa nie wymaga posiadania Konta.

4. Sekwens będzie rozpatrywał reklamacje uwzględniając postanowienia Regulaminu.

5. Sekwens powiadomi Użytkownika o decyzji w formie elektronicznej lub listem poleconym adekwatnie do sposobu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Art. 13 – REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW

1. Sekwens dostarcza Klientowi Towary bez wad.

2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php#faq1364

3. Jeżeli Klient jest konsumentem to wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy Sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się na stronie https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą to wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umowy Sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sekwens.

5. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji Towaru z tytułu gwarancji producenta Towaru lub do reklamacji Towaru z tytułu rękojmi.


Art. 14 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi poinformować nas, Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp z o.o. 47-400 Racibórz ul. Mariańska 11, tel. 32 415 21 36, tel. 32 415 29 56, e-mail: sklep@tradismak.pl o swojej decyzji o odstąpieniu
od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży (Załącznik nr 1 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sekwens zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sekwens został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7. Sekwens dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sekwens może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien niezwłocznie odesłać lub przekazać Towar firmie Sekwens, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował firmę Sekwens o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem
terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sekwens wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sekwens utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sekwens nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sekwens nie ma kontroli;

h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sekwens do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sekwens świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.


Art. 15 - REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU GWARANCJI PRODUCENTA

1. Reklamacja Towaru z tytułu gwarancji producenta przysługuje Klientowi wtedy gdy wraz z towarem dostarczono kartę gwarancyjną producenta. Na karcie gwarancyjnej lub na dołączonej ulotce wymieniono autoryzowane punkty serwisowe, w których realizowane są
naprawy gwarancyjne. W celu zgłoszenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym i przedstawić opis pojawiającego się problemu wraz z podaniem nazwy towaru, jego numerem seryjnym, datą zakupu i nazwą sprzedawcy.
Dokładna procedura reklamacji może być różna się w zależności od producenta dlatego w każdym przypadku Klient najpierw powinien skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.


Art. 16 - REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sekwens odpowiada za Towary z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Dla Towarów z terminem przydatności prawo reklamacji z tytułu rękojmi wygasa z chwilą zakończenia terminu przydatności.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi należy zgłaszać pisemnie wraz z jasnym określeniem oczekiwań – wymiany towaru na nowy, naprawę, rabat lub zwrot pieniędzy. Można w tym celu skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia reklamacyjnego (Załącznik nr 2 do
Regulaminu), ale nie jest to konieczne. Reklamowany Towar (wraz ze wszystkimi kablami, instrukcjami itp. jeśli były w komplecie) należy zapakować w oryginalne opakowanie oraz dołączyć wypełnione wcześniej zgłoszenie reklamacyjne i kserokopię dokumentu zakupu.

3. Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na koszt firmy Sekwens do siedziby firmy w Raciborzu 47-400, ul. Mariańska 11, tel. 32 415 21 36, 32 415 29 56. Prawo do zwrotu pieniędzy będzie mogło być nieuznane gdy wada była nieistotna lub Sekwens niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolną od wad lub wadę usunie.

4. W przypadku żądania wymiany Towaru na nowy, naprawę lub zwrotu pieniędzy Towar należy oddać w kompletnym zestawie. Od momentu zgłoszenia takiej reklamacji Sekwens ma 14 dni na podjęcie decyzji odnośnie tego jak będzie rozpatrzona reklamacja.

5. Reklamacja z tytułu rękojmi nie obejmuje Towarów, których cena została obniżona z powodu niewielkich wad, o których Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.


Art. 17 - ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

2. Umowa o świadczenie Usług: „Informacje”, „Sprzedaż”, „Koszyk” i „Poleć znajomemu” rozwiązuje się w chwili zaprzestania korzystania ze Sklepu.

3. Umowa o świadczenie Usług: „Przechowalnia” i „Opinie” rozwiązuje się w chwili usunięcia Konta. W celu usunięcia Konta należy wysłać z adresu e-mail podanego w czasie Rejestracji oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres sklep@tradismak.pl wraz z nazwą użytkownika.

4. Umowa o świadczenie Usługi „Newsletter” rozwiązuje się w chwili użycia linka dezaktywującego wysyłanego w każdym wydaniu newslettera lub wysyłania z adresu prenumeratora prośbę o usunięcie adresu e-mail z listy prenumeratorów.

5. Usunięcie Konta nie oznacza w każdym przypadku automatycznego usunięcia Danych Osobowych Użytkownika. Dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w celu należytego rozliczenia i zakończenia Usługi a także w celu ustalenia odpowiedzialności
Użytkownika jeśli odnotowano i utrwalono fakt łamania postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa.

6. Usunięcie Konta skutkuje pozbawieniem Użytkownika możliwości własnoręcznego wprowadzania zmian we wszystkich Danych i Opiniach, które Użytkownik wprowadził do Sklepu. Po usunięciu Konta wszystkie opublikowane Opinie Użytkownika nie zostaną
usunięte ze Sklepu pod warunkiem, że ich zawartość nie narusza postanowienia Regulaminu.

7. Sekwens ma prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika jeśli Użytkownik łamie którekolwiek postanowienie Regulaminu.


Art. 18 – PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Sekwens zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2017 r. i jednocześnie tracą ważność wszystkie wcześniejsze regulaminy Sklepu.


Załącznik nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

Adresat: Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp z o.o. 47-400 Racibórz ul. Mariańska 11, tel. 32 415 21 36, tel. 32 415 29 56, e-mail: sklep@tradismak.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):
...........................................................

Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
.................................

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI

REKLAMACJA z tytułu rękojmi z dnia:

Imię i nazwisko:

Ulica:

Kod, miasto:

Telefon:

Data zakupu:

Data wykrycia usterki:

Producent:

Model:

Nr seryjny:

Dowód zakupu:

Dołączone akcesoria:

Opis problemu:

Ślady użytkowania:

Oczekiwania: wymiana towaru na nowy / naprawa / rabat / zwrot pieniędzy *

* niepotrzebne skreślić

W przypadku stwierdzenia oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego kupujący może zostać obciążony kosztami sporządzenia opinii rzeczoznawcy i transportu.

Nieodebranie towaru w terminie 90 dni od daty zgłoszenia reklamacyjnego powoduje przekazanie go do zniszczenia.

 

 

__________________________
Podpis składającego reklamacje

 

Promocje

Sklep jest w trybie podglądu

© tradismak 2013.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep internetowy Shoper.pl